توسعه دهندگان

 • مستندات لازم برای توسعه دهندگان

این بخش برای توسعه دهندگان و وب مسترهایی تهیه شده است که تمایل دارند از api کوتاه کننده لینک دو و دو در وبسایت یا وبلاگ خود استفاده کنند و بدین وسیله به کاربران و بازدیدکنندگان وبسایت خود این امکان را بدهند تا بدون نیاز به مراجعه به سایت b2q.ir ، لینک های خود را کوتاه کنند.

ارسال درخواست از طریق هر دو متد POST و GET امکان پذیر می باشد ، هر چند که استفاده از متد POST به توسعه دهندگان توصیه می گردد.
به عنوان مثال درخواست زیر با استفاده از متد GET انجام می پذیرد :

 GET http://2bq.ir/short/api?api=APIKEY&url=google&custom=CUSTOMALIAS

در درخواست فوق ، آدرس http://google.com به عنوان لینک بلند و رشته google به عنوان آدرس customalis ارسال شده است.

 

 • استفاده API در PHP

برای استفاده از API در PHP باید یک درخواست GET از طریق file_get_contents یا cURL استفاده کنید

<?php
 // Using JSON Response
 $api_url="http://b2q.ir/short/api?api=APIKEY&url=google&custom=CUSTOMALIAS";
 $res= @json_decode(file_get_contents($api_url),TRUE);
 if($res["error"]){
  echo $res["msg"];
 }else{
  echo $res["short"];
 }

 // Using Plain Text Response
 $api_url="http://b2q.ir/short/api?api=APIKEY&url=google&custom=CUSTOMALIAS&format=text";
 $res= @file_get_contents($api_url);
 if($res){
  echo $res;
 }
?>